מושגים ומנהגים לפסח  

 


אפיקומן
המחצית הגדולה של המצה האמצעית משלוש מצות צלחת הסדר. לאחר
בציעתה מוחבאת כזכר לצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצריים. יש
מניחים את האפיקומן על הכתף להמחיש את זכר יציאת מצריים. נהוג
.
שהילדים מנסים לגנוב את האפיקומן ודורשים תמורתו מתנה
 


הגדה של פסח
קובץ מדרשי חז"ל, קטעים מן המקרא, ברכות מזמורים ושירים שנערכו כדי
לספר ביציאת מצריים בליל הסדר. ההגדה החלה להתעצב בתקופת המשנה
לאחר חורבן בית שני. המתכונת המוכרת לנו היום התעצבה כנראה בתקופת
(.
הגאונים (מאה 7 לספירה והלאה
 


הגעלת כלים
כלי אוכל מהיום-יום בהם משתמשים בפסח עוברים צחצוח והרתחה. על פי
.
רוב ישנה בבתים יהודיים מערכת כלי פסח מיוחדת המאוחסנת משך השנה


:שמות החג
חג הפסח
.לזכר הפסיחה שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות
חג המצות
.לזכר המצות שאפו בני ישראל משום שלא הספיק בצקם להחמיץ כשהיו צריכים לצאת בחיפזון ממצריים
חג האביב
חל בתקופת האביב. נהוג בו טקס העומר המציין את תחילת עונת הקציר. בפסח
."
מחליפים את ברכת הגשם בברכת הטל בתפילת שמונה עשרה - "העמידה
חג החירות
.מבטא את גאולת ישראל מעבדות לחירות
 


חודש ניסן
.מופיע במקרא [שמות י"ב] כראש חודשים, נקרא גם חודש האביב
 


חמץ
.קמח או מאפה שהחמיץ ותפח
בדיקת חמץ
טקס חיפוש פירורי חמץ, לאחר נקיון הבית. יש הנוהגים להשתמש בנוצה ונר
.
או פנס לחיפוש הפירורים. הטקס נערך עם חשכה בערב הקודם לחג
ביעור חמץ
ניקיון של כל שרידי החמץ וכל פירורי מאפה בבית. החמץ הנמצא מובא לשריפה
.
בבוקר של ערב פסח
מכירת חמץ
,על מנת שלא יצטרכו לזרוק מלאי חמץ בפסח, בעיקר סוחרים ובעלי עסקים
נמכר החמץ באופן מאורגן לגוי ומוצא מרשות היהודי למשך הפסח. בסוף החג
.
משלא שילם הגוי עדיין את חובו, מוחזר החמץ לבעליו
 


ליל הסדר
מתקיים בלילה הראשון של החג זכר לליל השימורים ביציאת מצריים. המשפחה
מסיבה סביב שולחן ערוך ומספרת ביציאת מצריים מעבדות לחירות של בני
.
ישראל
 


סדר שני
בחוץ לארץ נהוג לחוג סדר שני בלילה השני של פסח, כחלק ממנהג "יום טוב
.
שני של גלויות" הנהוג בכל שלושת הרגלים
 


מצות
מאפה מקמח שלא החמיץ או תפח. לזכר הבצק שלא הספיק להחמיץ בחיפזון
.
היציאה ממצריים
 


עומר
בט"ז ניסן היה נהוג להניף עומר מן השעורה שנקצרה זה עתה. המנהג חודש
בהתיישבות העובדת בימינו. מיום זה נהוגה ספירת העומר, שבעה שבועות
.
עד לחג השבועות
 


קערת הסדר
משמשת כתשמיש קדושה וזוכה לעיצובים אמנותיים, עליה מונחים מספר
:
פריטים סימליים
זרוע
". עצם צלויה, זכר לקרבן הפסח "שאינו נאכל אלא צלי
ביצה שלוקה
.זכר לקרבן חגיגה - קרבן הנהוג בשלושת הרגלים - שהוקרב בעת העלייה לרגל
".
כמו שהביצה מתבשלת ומתקשה כך ישראל: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
מרור
.חסה וחזרת: מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצריים
חרוסת
.בליל של פירות כתושים ומתובלים סמל לטיט בו בנו אבותינו במצריים
כרפס
.עלה סלרי או תפוח אדמה, אותו מטבילים במי מלח
שלוש מצות
אחת לאכילת מצה של מצווה, אחת ל"כורך" עם מרור, ואחת לאפיקומן. לאחר
שמבצעים את האמצעית לאפיקומן, עדיין יש שתיים שלמות כ"לחם המשנה" זכר
.
למנה הכפולה של המן שנאכל במדבר ביום השישי
 


קמחא דפסחא
מנהג לגבות מראשית חודש ניסן "מעות חטין" מן הציבור. התרומה מחולקת
.
לעניי העיר, איש איש לפי צרכיו לחג
 


שבת הגדול
.השבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח
 


שיר השירים
.נהוג לקרוא את מגילת שיר השירים בשבת החלה בשבוע הפסח