מושגים ומנהגים של חג שבועות

 


,
שבועות הוא החג השני בשלושת הרגלים, והוא חל בשישי לחודש סיון
.
אחרי ספירת 49 ימי העומר

:
שמות החג
.
יתכן וחג השבועות הוא צירוף של מספר מועדים שונים שנתלכדו לאחד

.
חג השבועות - מצווה לחוג את החג שבעה שבועות ויום מקציר העומר
ויש גם טוענים חג השבועות - שבועת הברית שהעם נשבע לפני האל שהיתה
.
חלק מטקס בו קראו אחת לשנה את כל חוקי התורה והעם נשבע לקיימם

חג הביכורים - על שום "וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חטים" (שמות ל"ד
כ"ב), ביום זה נהוג היה להתחיל את עונת הביכורים בה כל אחד לוקח מתוצרת
.
אדמתו ומביאה למקדש

חג הקציר - "וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות כ"ג ט"ז) על-שם
.
קציר החטים בתקופת החג

.
חג מתן תורה - זכר למעמד הר סיני ומתן תורה שחל על-פי המסורת ביום זה

.
יום הקהל - יום מתן תורה הוא יום "הקהל" של העם

עצרת (או עצרת של פסח) - שם מתקופת חז"ל יום זה הוא כשמיני עצרת שלאחר
.
חג הפסח, שימי ספירת העומר מפרידים ביניהם רק כחול המועד
.
ויש הטוענים עצרת כמו "הקהל" - יום שהכל מתכנסים ונעצרים במקום אחד


'
מנהגי החג: לפי סדר א'-ב

אזהרות
.
פיוטים מיוחדים לחג, שעיקר עיסוקם מנין תרי"ג מצוות

אקדמות
(
פיוט כתוב ארמית שנאמר לפני קריאת התורה בחג השבועות. (אשכנז

הבאת ביכורים
בהתיישבות העובדת בארץ, נתחדש מנהג הבאת ביכורים מתוצרת
.
האדמה (ואחר-כך גם התעשייה) בטקס מרשים
,
גם בבתי הספר בהתיישבות הציונית היה נהוג שכל ילד מביא טנא פירות וירקות
.
והתמורה קודש לקרן הקיימת

חלות מיוחדות לשבועות
עוגות הר סיני", חלות בעלות שבעה קפלים או שבע "
.
שכבות כנגד שבעת הרקיעים שה' ירד דרכם לתת תורה לישראל
בעדות שונות נהגו גם לאפות חלות בצורת סולם- עליית משה להר סיני, בצורת
...
לוחות הברית ועוד

ירק לשבועות
.
נהוג לקשט את ריצפת בית הכנסת והבתים בירק, ענפים ופרחים
:
למנהג זה כמה טעמים אפשריים
.
זכר לחג הקציר
.
זכר למתן תורה שהיה בהר הירוק
.
זכר לנס שנעשה למשה רבנו בין קני הסוף
.
זכר למדרש בו נמשלה התורה לשושנה בין החוחים

כתובה לחג השבועות
נהוג קרוא טקסט שירה או פרוזה שהוא מעין כתובה בין
ישראל לתורה, או בין הקדוש ברוך הוא לישראל, שיום מתן תורה הוא יום
(
הנישואין. (ספרד

מאכלי חלב וגבינה
נהוג לאכול בשבועות מאכלי חלב וגבינה ודורשים למנהג
:
טעמים אחדים
בשיר השירים נמשלת התורה לדבש וחלב: "נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש
(
וחלב תחת לשונך" (שיה"ש ד, י"א
.
זכר לחלב שינק משה משדי אשה עבריה
,
שנאמר: "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" (במדבר כ"ח
."
כ"ו), ראשי תיבות "מחלב
במעמד הר סיני כיוון שניצטוו בני ישראל לאכול בשר כשר ולא היו להם כלים
.
כשרים, לכן אכלו דברי חלב
חלב בגימטריה ארבעים, כנגד ארבעים יום וארבעים ליליה ששהה משה על הר
.
סיני

מגילת רות
נהוג לקרוא מתוך קלף את מגילת רות בבית הכנסת לפני קריאת
?
התורה. מדוע קוראים את המגילה בשבועות
.
סיפור המגילה מתרחש בזמן הקציר
.
דוד המלך, שהמגילה עוסקת ביחוסו, נולד ומת ביום זה, לפי המסורת
.
מגילה זו נחשבת גם "מגילת הגרים" וביום מתן תורה נתגיירו ישראל

מי ישועות
מנהג של יהודי צפון אפריקה שחדר ארצה, לשפוך מים על כל עובר
.
ושב

עשרת הדברות
נהוג לקרוא את עשרת הדברות בציבור כחלק מן התפילה. זכר
.
לנוהג שהיה קיים בית המקדש

שבעת המינים
שבעת מיני הפירות שנתברכה בהם ארץ ישראל: " מהם נצטוו
להביא ביכורים לבית המקדש. הפכו לאחד מסמלי החג שנתחדש מראשית
.
הציונות בארץ

שושנתות
מגזרות נייר שנוהגים להדביק על חלונות הבתים במיוחד לכבוד חג
.
השבועות. משלבות חיתוכים דקורטיביים וסמלי חג השבועות

שני תבשילים
,
נוהגים לאכול שני תבשילים: אחד של חלב ומאוחר יותר אחד של בשר
שהם זכר לקרבן פסח ולקרבן חגיגה, ולכל אחד מהתבשילים לחם משלו כנגד שני
.
הלחם שהקריבו ביום הביכורים

תיקון ליל שבועות
משמרה" (בנוסח הספרדי): נוהגים לא לישון ולעסוק "
בלימוד בליל החג. התיקון המסורתי מכיל קטעים מן התורה ומן התורה שבעל-פה
וקטעים קבליים. המנהג מופיע ב"זוהר" כמנהג פתיחת השמיים לקבלת התורה
.
מחדש. הוא חודש על-ידי האר"י ומאז נתפשט
בשנים האחרונות נהוג לקיים "תיקון ליל שבועות" בתכנים חפשיים, כלילה
.
המוקדש ללימוד